Extra nos

”deus non dat interna nisi per externa, deus spiritum sanctum non mittit absque verbo.”

Är det kanske en gnostisk kvarleva att vi så ofta i våra kyrkor pratar om hjärtat som utgångspunkten för Guds verkan? Vad menar vi i våra böner och våra samtal?

Tillägg:

Läste mitt eget inlägg och kände ett behov att lägga ut texten s a s… Av statistiken för besök på min sajt så är det fortfarande så att jag i stort sett skriver för min egen skull. Ske Guds vilja.  Hur som helst. Min tanke med ovan var en fråga till både mig själv och till kyrkan i stort. Att gnostiska läror gärna lägger Gud i människans hjärta är kanske bekant för de flesta. Gudsgnistan som det gäller att väcka till liv genom kunskap, ”självfrälsande” insikt. Med betoning på sikt in i människans inre. Jesus säger i Markus 4 kapitel: ”Vad skall vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det?” När jag läser detta kan jag nästan se hur han funderar högt. Detta är trettionde versen, och Jesus framställer ett antal liknelser för att försöka förklara vad Guds rike är.

När Jesus förklarar liknelsen om såningsmannen så säger han i vers 20 : ”Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” Observera vad han säger: ”de som hör ordet och tar emot det och bär frukt…” Mottagandet av ordet är hårt knutet till effekten, dvs. Den som hör och gör. Detta låter i många Lutheranska öron väldigt illa (sola gratia). Men jag tror att vi blandar ihop görandet, och frukten, med försök att producera frukt utan träd eller jord, eller såningsmann för den delen. Frälsningen kommer utan gärningar, vi kan inte nå Gud på egen hand. Vi måste vänta in honom. Men när han finns mitt ibland oss, så hjälper han oss att bära frukt. Dvs. Göra goda gärningar.

Nu var det inte detta jag tänkte skriva om. Utan om Guds rike kommer inifrån och ut, eller utifrån och in? ”Extra nos” är latin och betyder ”utanför oss”.

Hjärtat är i många av de ställen som vi läser, inte av en fysiologisk karaktär. När vi talar om hjärtat så är det väl närmast det vi idag benämner själen.  När jag slår på Guds rike och hjärtat så finns det egentligen ingen vers i vare sig gamla eller nya testamentet som talar om någon gudsgnista. Jesus talar ofta om att Guds rike skall komma till oss, vara oss nära, osv.  Se t ex. Lukas 11:20-23, Och i Lukas 13 talar han om att ”vara i Guds rike” Och i Lukas 17 vers 20-21 står det: ”Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” Här får vi mycket information om vad Guds rike inte är. Det är inte något som vi kan se med ögonen. Det är inte något som man kan peka ut. Slutligen säger Jesus att det är ”mitt ibland er.” I Lukas 21 har vi en till indikation på att Guds rike är något relativt. (inte i meningen relativistiskt, utan i relation till något eller någon). Han talar om i vers 31 att ”Guds rike är nära” .  Johannes berättar om när Jesus talar med Nikodemus. Han säger i Johannes evangeliet kapitel 3:1-8 ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike..”

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.